Ochrana osobných údajov

Účtovníctvo, prevádzková, zmluvná a ubytovacia agenda

Poučenie k spracúvaniu osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“)

Prevádzkovateľ
Obchodné menoAnti AQUA, s.r.o.
SídloRosina 54, 013 22 Rosina
IČO31 641 644
Kontaktné údaje
E-mailkormanova@antiaqua.sk
Telefón0903 803 592

V informačnom systéme účtovníctvo, prevádzková, zmluvná a ubytovacia agenda spracúvame Vaše osobné údaje za účelom:

 • uzavretia zmluvy medzi Vami a našou spoločnosťou
 • plnenia práv a povinností zo zmluvy
 • plnenia našich zákonných povinností
 • vedenie knihy ubytovaných
 • plnenie zákonných povinností súvisiacich s poskytovaním ubytovacích služieb

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby (jedná sa o zmluvnú alebo zákonnú požiadavku).

Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť uzavretia a plnenia zmluvy, nemožnosť poskytnutia ubytovacích služieb, resp. nemožnosť plnenia našich zákonných povinností.Právny základ spracúvania osobných údajov je daný:

 • nevyhnutnosťou na plnenie zmluvy / žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR
 • nevyhnutnosťou na plnenie našich zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR vyplývajúcich zo zákona č. 431 / 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395 / 2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu :

TypArchivačná lehota
Zmluvy, dohody, objednávky, akceptačné prejavy10 rokov
Faktúry10 rokov
Účtovné doklady a záznamy10 rokov
Výpisy z úradných a profesijných registrov a evidencií10 rokov
Bankové výpisy10 rokov
Kniha ubytovaných a s tým spojená ohlasovacia agenda10 rokov
Bežná korešpondencia (vrátane kontaktného formuláru a mailu)2 roky

Osobné údaje poskytujeme príjemcom alebo kategóriám príjemcov (okrem orgánov verejnej moci):

 • Sprostredkovateľ – externý účtovník, poskytovateľ webhostingových služieb
 • Osoby viazané profesijnou mlčanlivosťou (napr. advokát alebo audítor)
 • Správca miestnej dane, cudzinecká polícia (ubytovacia kniha)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo:

 1. získať od nás potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to spoločne s informáciami o účele spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, práve na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, existencii práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov a práva na prenosnosť, existencii práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, informáciami o zdroji spracúvaných osobných údajov a informáciami o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania;
 2. na to, aby sme Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opravili (ak sú nesprávne) alebo doplnili (ak sú neúplne);
 3. na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak: (i) už nie sú potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali / spracúvali; (ii) namietate spracúvanie podľa bodu 6 nižšie, pričom na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody alebo záujmy; (iii) ich spracúvame nezákonne alebo (iv) sme povinní uskutočniť výmaz v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych noriem;
 4. na obmedzenie spracúvania, ak: (i) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) je spracúvanie nezákonné, pričom namietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate „len“ obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov; (iv) namietate spracúvanie osobných údajov podľa bodu 6 nižšie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy / dôvody prevažujú nad Vašimi právami, záujmami a slobodami;
 5. získať osobné údaje poskytnuté z dôvodu zmluvnej požiadavky (pokiaľ sú spracúvané automatizovanými prostriedkami) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnenie práva na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ďalej právo kedykoľvek:

 1. namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad Vašimi právami, záujmami a slobodami alebo, pokiaľ nepreukážeme dôvody na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právneho nároku;
 2. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kamerový systém

Poučenie k spracúvaniu osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“)

Prevádzkovateľ
Obchodné menoAnti AQUA, s.r.o.
SídloRosina 54, 013 22 Rosina
IČO31 641 644
Kontaktné údaje
E-mailkormanova@antiaqua.sk
Telefón0903 803 592

Náš kamerový systém prevádzkujeme za účelom:

 • ochrana majetku / identifikácia páchateľov majetkových priestupkov a trestných činov poškodzujúcich našu spoločnosť

Osobné údaje sú spracúvané bez Vášho súhlasu. Poskytovanie osobných údajov pre účely spracúvania našim kamerovým systémom je zákonnou požiadavkou.

Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odopretie vstupu do našich priestorov.

Právny základ spracúvania osobných údajov je daný našim oprávneným záujmom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.V prípade, ak je to potrebné poskytujeme osobné údaje nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • orgány verejnej moci
 • osoby viazané profesijnou mlčanlivosťou (v rámci asistencie pri uplatňovaní právnych nárokov)

Osobné údaje v kamerovom systéme uchovávame po dobu:

 • 15 dní (za predpokladu, že záznam nie je ďalej potrebný za účelom, pre ktorý bol vyhotovený – v takom prípade záznam uchovávame po dobu potrebnú pre účely uplatnenia nároku v príslušnom konaní)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov (pod podmienkou, že máme okrem záznamu k dispozícií aj doplňujúce údaje, na základe ktorých sme schopní vykonať Vašu individuálnu identifikáciu) máte právo:

 1. získať od nás potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to spoločne s informáciami o účele spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, práve na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, existencii práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov a práva na prenosnosť, existencii práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, informáciami o zdroji spracúvaných osobných údajov a informáciami o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania;
 2. na to, aby sme Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opravili (ak sú nesprávne) alebo doplnili (ak sú neúplne);
 3. na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak: (i) už nie sú potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali / spracúvali; (ii) namietate spracúvanie podľa bodu 6 nižšie, pričom na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody alebo záujmy; (iii) ich spracúvame nezákonne alebo (iv) sme povinní uskutočniť výmaz v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych noriem;
 4. na obmedzenie spracúvania, ak: (i) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) je spracúvanie nezákonné, pričom namietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate „len“ obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov; (iv) namietate spracúvanie osobných údajov podľa bodu 6 nižšie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy / dôvody prevažujú nad Vašimi právami, záujmami a slobodami;
 5. získať osobné údaje poskytnuté z dôvodu zmluvnej požiadavky (pokiaľ sú spracúvané automatizovanými prostriedkami) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnenie práva na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ďalej právo kedykoľvek:

 1. namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad Vašimi právami, záujmami a slobodami alebo, pokiaľ nepreukážeme dôvody na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právneho nároku;
 2. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ubytovacia kniha

Poučenie k spracúvaniu osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“)

Prevádzkovateľ
Obchodné menoAnti AQUA, s.r.o.
SídloRosina 54, 013 22 Rosina
IČO31 641 644
Kontaktné údaje
E-mailkormanova@antiaqua.sk
Telefón0903 803 592

V informačnom systéme ubytovacia kiha spracúvame Vaše osobné údaje za účelom:

 • vedenie knihy ubytovaných
 • plnenie zákonných povinností súvisiacich s poskytovaním ubytovacích služieb
 • uzavretia zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb
 • plnenia práv a povinností zo zmluvy
 • plnenia našich zákonných povinností

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby (jedná sa o zmluvnú alebo zákonnú požiadavku).

Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť uzavretia a plnenia zmluvy, nemožnosť poskytnutia ubytovacích služieb, resp. nemožnosť plnenia našich zákonných povinností.Právny základ spracúvania osobných údajov je daný:

 • nevyhnutnosťou na plnenie zmluvy / žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR
 • nevyhnutnosťou na plnenie našich zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR vyplývajúcich zo zákona č. 431 / 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395 / 2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu :

TypArchivačná lehota
Kniha ubytovaných a s tým spojená ohlasovacia agenda10 rokov
Bežná korešpondencia (vrátane kontaktného formuláru a mailu)2 roky
Zmluvy, dohody, objednávky, akceptačné prejavy10 rokov
Účtovné doklady a záznamy10 rokov

Osobné údaje poskytujeme príjemcom alebo kategóriám príjemcov (okrem orgánov verejnej moci):

 • Sprostredkovateľ – externý účtovník, poskytovateľ webhostingových služieb
 • Osoby viazané profesijnou mlčanlivosťou (napr. advokát alebo audítor)
 • Správca miestnej dane, cudzinecká polícia (ubytovacia kniha)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo:

 1. získať od nás potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to spoločne s informáciami o účele spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, práve na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, existencii práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov a práva na prenosnosť, existencii práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, informáciami o zdroji spracúvaných osobných údajov a informáciami o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania;
 2. na to, aby sme Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opravili (ak sú nesprávne) alebo doplnili (ak sú neúplne);
 3. na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak: (i) už nie sú potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali / spracúvali; (ii) namietate spracúvanie podľa bodu 6 nižšie, pričom na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody alebo záujmy; (iii) ich spracúvame nezákonne alebo (iv) sme povinní uskutočniť výmaz v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych noriem;
 4. na obmedzenie spracúvania, ak: (i) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) je spracúvanie nezákonné, pričom namietate vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate „len“ obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov; (iv) namietate spracúvanie osobných údajov podľa bodu 6 nižšie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy / dôvody prevažujú nad Vašimi právami, záujmami a slobodami;
 5. získať osobné údaje poskytnuté z dôvodu zmluvnej požiadavky (pokiaľ sú spracúvané automatizovanými prostriedkami) v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnenie práva na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ďalej právo kedykoľvek:

 1. namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad Vašimi právami, záujmami a slobodami alebo, pokiaľ nepreukážeme dôvody na preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právneho nároku;
 2. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.